eu fondovi
opkk
eu-flag
Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vijeće roditelja

 
    RAZRED      IME I PREZIME
1.G1 Ines Gerbus Barbir
1.G2 Danica Vusić
1.E Andreja Canjuga Šantalab
1.C Silvija Kos-Marković
1.P Mirjana Strugar
1.S/D Zlatko Vusić
2.G1 Lidija Matjeta
2.G2 Nevenka Harjač
2.E Irena Videc
2.C Jasminka Posavec
2.P Maja Dubovečak
2.S/D Danijela Jalšovečki
3.G1 Lidija Petrinjak
3.G2 Danijela Hudoletnjak
3.E1 Marijana Šambar
3.E2 Tihomir Šavorić
3.P/C Maja Hranj
3.C Ljiljana Mijoković
3.S Zdenko Sever
4.G1 Andrijana Šincek
4.G2 Kristina Šobak
4.E1 Andreja Posavec
4.E2 Davor Geci

 

Predsjednica Vijeća roditelja: Lidija Matjeta

Zamjenica: Danica Vusić

 

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelovanje Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole. Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi i na inicijativu roditelja, uz podršku ravnatelja i stručne službe.

Back to top